Burgemeester Praamsmalaan 18A
8701 CL Bolsward
Login:

Home Samenkomsten Contact Links
Thema's:   • Nieuw Testament: De Gemeente      • De toekomende dingen      • Het Oude Testament      
Samenkomsten

Elke zondagochtend is er om 10.00 uur samenkomst. De Woordverkondiging wordt de ene keer verzorgd door een spreker uit eigen groep en een andere keer door een spreker van buitenaf.
Sommige sprekers hebben een vaste thema.
Op de ochtenden met Bijbelstudie is meer verdieping in het Woord van God.

Momenteel kunt u de volgende thema's volgen:


Nieuw Testament: De Gemeente
Gegeven door: br. G. Boersma

Het Nieuwe Testament zoals wij dat kennen is het tweede en laatste deel van de Bijbel.
De naam wordt ontleend aan het Nieuwe Verbond dat God heeft gesloten met Zijn volk na de opstanding van Jezus Christus uit de doden.
In de Bijbelboeken van het Nieuwe Testament wordt uitgelegd wie Jezus Christus is en hoe Hij het werk van God volbracht heeft op aarde en hoe Hij dat nu doet in de hemel.
De Heere Jezus is de Middelaar van het Nieuwe Verbond en de brieven van de apostelen geven ons duidelijkheid wat dit theoretisch en in de praktijk betekent.
De Gemeente bestaat uit gelovigen uit alle volken. Zij is het volk van God dat nu leeft onder het Nieuwe Verbond en daarmee God niet meer dient onder het Oude Verbond.
In de serie studies over het Nieuwe Testament staan we stil bij het verlossingswerk van Christus en hoe Hij het Fundament is waarop de Gemeente wordt gebouwd.
Tevens bekijken we wie de Gemeente is en hoe wij praktisch onder het Nieuwe Verbond zouden leven met alles gaven en bedieningen die God heeft gegeven.

In het kort is dat waar de serie studies met de titel 'Het Nieuwe Testament' over zullen gaan, gegeven door br. G. Boersma.

2 Korinthe 3:6
God heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn,
niet van de letter, maar van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.


De toekomende dingen
Gegeven door: br. Tom Korf

Het begrip toekomst gaat in de wereld over de verwachting van dingen die nog niet bekend zijn. Toekomst wordt meestal gekoppeld aan de eigen ambities en carrière en niet aan het Geestelijk leven dat men leidt. Want: hoe kun je weten wat de dag van morgen brengen zal?

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Door angst en terreur wordt de mensheid verdeeld in verschillende kampen, het ene volk staat op tegen het andere volk en er zijn oorlogen en geruchten van oorlogen.

Voor de gelovige is het begrip toekomst echter gekoppeld aan de verschijning en aanwezigheid van de Heere Jezus Christus. In de Bijbel lezen we veel over die toekomst van Gods Zoon, maar: in welke volgorde gaat die toekomst zich ontvouwen? Daarover gaat deze serie studies met de titel 'De toekomende dingen', gegeven door br. T. Korf.


Het Oude Testament
Gegeven door: br. K. Boersma

Het Oude Testament suggereert dat het oud is en niet meer ter zake doende.
Zo wordt dit ook door velen gelezen. Mooie verhalen en de rest is niet voor ons of te moeilijk.
Men probeert vaak nog wel de 10 geboden na te leven, hetgeen helaas niemand lukt.
 
De Joden noemen dit boek de Tenach. Dit is de afkorting van תורה - Thora (de wet), נביאים - Nivieïem (profeten) en כתובים - Chetoeviem (Geschriften).
Het is het geheel van de zaken die God aan hen heeft geopenbaard.
In de Tenach is veel geopenbaard van Gods handelen in het verleden, heden en toekomst. O.a. de komst van de Messias staat duidelijk voorzegd in het Oude Testament.

In de tijd, waar het Nieuwe Testament over spreekt, bestond er geen Nieuwe Testament.
De Heere Jezus, de apostelen en de gelovigen in die dagen verkondigden en bewezen uit de Tenach, het Oude Testament, dat Jezus de Messias was.
 
Wat wil de Tenach, het Oude Testament, ons leren?
De serie over het Oude Testament zal gaan over de tijden, waarin verschillende mensen (aartsvaders, koningen, profeten e.d.) leefden. Wie ze waren, wie of wat zij uitbeelden en waarover zij profeteerden. Ook waren zij voorbeelden voor ons, zoals ons verteld wordt in 1 Korinthe 10.

Daarover gaat de serie studies met de titel ‘het Oude Testament’, gegeven door br. K. Boersma, die hoopt dat allen die deze serie volgen, opgebouwd zullen worden in de kennis van God en in hun geloof in de Heere Jezus Christus.
Geluidsopnames Samenkomsten
Geluidsopnames Samenkomsten